Sa Fosca

Esgarrifa la tenebra
i l’escuma d’aigua viva
revoltant-se per on sia
tant lleugera com la llebre,
quan de la claror sols resta
l’espurna de “Sa Bombilla”
res igual hi ha dins l’illa
sols Sa Fosca té aquest extra

Cova de s'Aigua

De la Cova de s’Aigua baixa el torrent
testimoni encara viu d’altra vida,
de calç i carbó persistia la gent
implorant la feina, salut, sort i pa,
apercebem des de nostra bastida
un temps vell, vetust, que mai més tornarà